پشت بام هتل گشتا :

در پشت بام هتل گشتا شما نمای کاملا باز و ویوی بی نظیری را می بینید ..در پشت بام هتل گشتا شما نمای کاملا باز و ویوی بی نظیری را می بینید .. در پشت بام هتل گشتا شما نمای کاملا باز و ویوی بی نظیری را می بینید .. در پشت بام هتل گشتا شما نمای کاملا باز و ویوی بی نظیری را می بینید ..   

.

طبقه چهارم هتل گشتا

طبقه چهارم هتل از دو واحد تکخواب و دو خواب تشکیل شده که هر دو رو به نمای زیبا و ویوی عالی منطقه کوهستانی می باشد .

در واحد تکخواب یک تخت دو نفره و در واحد دوخواب دو تخت دونفره در هر اتاق دیده میشود

.

با گشتا تماس بگیرید